Publikacje dotyczące REwitalizacji – Książki polecane przez Radę Projektu realizowanego na SGH – „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”

Publikacje dotyczące REwitalizacji – Książki polecane przez Radę Projektu realizowanego na SGH – „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”


Poniżej umieszczam zestawienie książek oraz informację dotyczącą ich zawartości ze strony: rewitalizacja.sgh.waw.pl. Jest to zestawienie publikacji, polecanych przez Radę Projektu realizowanego na SGH – “Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Tekst oraz zdjęcia pochodzą z ww. strony. Wszystkie książki są dostępne na stronach Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa: irm.krakow.pl. Nie zamieszczam ich tu w celu zrobienia reklamy wydawcy lecz w celu pokazania, że w Polsce wydano do tej pory dużo książek na temat REwitalizacji i warto się z niektórymi zapoznać.


Rewitalizacja miast polskich:


Tom 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii

Część I. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii

1. Wprowadzenie – Guzik R.

2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji – Micek G., Guzik R., Gorczyca K., Kocaj A.

3. Współczesne procesy rewitalizacji w Wielkiej Brytanii – Guzik R., Micek G., Gorczyca K., Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Janas K., Kocaj A.

4. Rewitalizacja według typów terenów – Kocaj A., Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Gorczyca K.

5. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji – Gorczyca K., Micek G., Guzik R.

6. Przyszłość rewitalizacji w Wielkiej Brytanii – Guzik R.

7. Podsumowanie – Guzik R.

Część II. Rewitalizacja w Newcasle upon Tyne/Gateshead i Sunderland

8. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Północno-Wschodniej Anglii – Kocaj A.

9. Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead – Janas K.

10. Rewitalizacja w Sunderland – Micek G.

11. Podsumowanie i wnioski – Janas K., Micek G.

Część III. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w warunkach polskich

12. Wprowadzenie – Guzik R.

13. Rozwiązania prawne i finansowe – Micek G.

14. Rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne – Guzik R., Micek G.

15. Systemy monitorowania i oceny – Micek G.

16. System konsultacji społecznych – Więcław-Michniewska J., Trzepacz P., Gorczyca K.

17. Podsumowanie – Guzik R.


Tom 2 Rewitalizacja miast we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach – Krzysztof Skalski

Wprowadzenie

1.  Wprowadzenie: rewitalizacja (odnowa miast) polityki miejskie

2. Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej 1945–2000

3. Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku

4. Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki

5. Polityka rewitalizacji miast małych i średnich we Francji

6. Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta średniej wielkości – Operacja Programowania OPAH

7. Rewitalizacja miasta Roubaix

8. Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i odłogów urbanistycznych

9. Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych

10. Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów odnowy urbanistycznej

11. Doświadczenia francuskie a budowa systemu zarządzania odnową miast w Polsce


Tom 3 Rewitalizacja miast w Niemczech

Część I. Rewitalizacja miast w Niemczech

1. Wprowadzenie – Bryx M.

2. Kontekst i geneza procesów rewitalizacji – Jadach-Sepioło A., Krawczyk N.

3. Zasady rewitalizacji – Jadach–Sepioło A., Krawczyk N.

4. Społeczne aspekty rewitalizacji – Jadach-Sepioło A.

5. Rewitalizacja a rynek nieruchomości – Bryx M., Mączyńska E.

6. Rewitalizacja według typów terenu – Jadach-Sepioło A.

7. Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji – Jadach-Sepioło A.

8. Podsumowanie. Efekty programów rewitalizacji w Niemczech – Jadach-Sepioło A., Krawczyk N.

Część II. Rewitalizacja Lipska – Krawczyk N.

9. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Saksonii i Lipska

10. Odnowa Lipska

11. Szczegółowa analiza wybranych przypadków odnowy miejskiej

12. Zarządzenie procesami rewitalizacji w Lipsku. Struktury organizacyjne procesów rewitalizacji

13. Finansowanie programów rewitalizacji

14. Monitoring procesów rewitalizacji w Lipsku

15. Efekty rewitalizacji w Lipsku

16. Podsumowanie

Część III. Rewitalizacja Bremy

17. Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Landu i miasta Brema – Jurek-Zbrojska A.

18. Odnowa Bremy – Modelewska M., Jurek–Zbrojska A.

19. Szczegółowa analiza wybranych przypadków rewitalizacji – Modelewska M., Jurek-Zbrojska A.

20. Zarządzanie procesami organizacyjnymi – Modelewska M.

21. Monitoring procesów rewitalizacji w Bremie – Modelewska M.

22. Efekty rewitalizacji w Bremie – Modelewska M.

23. Podsumowanie – Modelewska M.

Część IV. Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce – Bryx M.

24. Wprowadzenie – wnioski ogólne

25. Rozwiązania prawne

26. Systemy zarządzania – rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne

27. Rozwiązania finansowe

28. Konsultacje społeczne

29. Systemy monitorowania i oceny


Tom 4 Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe

Wprowadzenie do problematyki tomu

1. Skala degradacji miast w Polsce

2. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich – Muzioł-Węcławowicz A.

3. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne – Gorczyca K.

4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów – Domański B.

5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy – Huculak M.

6. Tereny pokolejowe PKP S.A.  –  szanse i możliwości przekształceń  na nowe funkcje miejskie – Załuski D.

7. Rewitalizacja terenów powojskowych – Jarczewski W., Kuryło M.

8. Podsumowanie – Jarczewski W.


Tom 5 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce

Wstęp

1. Wprowadzenie – Zborowski A.

2. Demograficzne uwarunkowania rewitalizacji w miastach polskich – Zborowski A.,

Soja M.

3. Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców – imigrantów do polskich miast, w tym ich cech społeczno–demograficznych – Warych-Juras A., Gałka J.

4. Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej – patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo, procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski – Zborowski A., Dej M.

5. Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji – Jadach-Sepioło A.

6. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski – Zborowski A., Dej M., Gorczyca K.

7. Ocena zjawisk psychospołecznych i demograficznych towarzyszących dotychczas realizowanym wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie, Poznaniu i Warszawie – Górecki J., Zębik G.

8. Podsumowanie – Zborowski A.


Tom 6 Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją

Wprowadzenie – Rydzik W.

1. Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji – Wierzchowski M.

2. Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast – Węglowski M.

3. Kompetencje i komplementarność  instytucji uczestniczących w rewitalizacji – Węglowski M.

4. Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego – Kudłacz T., Kopeć M.

5. Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast – Jadach-Sepioło A.

6. Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji – Rydzik W.

Zakończenie – Rydzik W.


Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

1. Wprowadzenie do problematyki tomu – Bryx M.

2. Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji –  luka instytucjonalna i regulacyjna – Bryx M.

3. Rewitalizacja a zasady biznesu – Mączyńska E.

4. Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej – Herbst I.

5. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004–2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego – Heczko-Hyłowa E.

6. Podsumowanie – Bryx M.


Tom 8 Rewitalizacja miast polskich – diagnoza

1. Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy – Jarczewski W.

2. Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego – Mironowicz I.

3. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce – Domański B., Gwosdz K.

4. Skala degradacji miast w Polsce – Jarczewski W.

5. Społeczny aspekt rewitalizacji – Zborowski A.

6. Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych – Karwińska A.

7. Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji – Węglowski M.

8. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji – Belniak S., Wierzchowski M.

9.  Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnychw Polsce – Jadach-Sepioło A. – red., Główka G., Herbst I., Sobiech-Grabka K., Batz N., Modelewska M.

10. Urbanistyczny aspekt rewitalizacji – Ziobrowski Z.

11. Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń – Herbst I., Jadach-Sepioło A.

12. Informacyjne zaplecze rewitalizacji – Jeżak J.

13. Rewitalizacja w liczbach – Jarczewski W., Kuryło M.

Podsumowanie – Ziobrowski Z.


Tom 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

1. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce – Guzik R., Domański B.

2. Degradacja techniczna i społeczna miast – Jarczewski W.

3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji – Bryx M., Herbst I., Jadach–Sepioło A.

4. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Noworól A., Noworól K.,   Hałat P., Woźniak J., Peter-Bombik K., Pietraszko-Furmanek I., Vargas Tetmajer A.

5. Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Wańkowicz W.

6. Propozycje nowych instrumentów prawnych – Węglowski M.

7. Propozycje instrumentów finansowych – Bryx M., Jadach-Sepioło A.

8. Aneksy

Aneks nr 1. Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na działania rewitalizacyjne – Bryx M.

Aneks nr 2. Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” – PW RMP – Jadach-Sepioło A.


Tom 10 Model rewitalizacji

Wstęp – Ziobrowski Z.

Część I Modele rewitalizacji. Ujęcie krajowe i regionalne – Wańkowicz W.

1. Ogólny model rewitalizacji

2. Modele instytucjonalne i programowanie

3. Podsumowanie – proces zmiany

Część II Model procesu rewitalizacji – Janas K., Jarczewski W.

Wprowadzenie

1. Faza inicjująca

2. Ustalanie zakresu rewitalizacji

3. Planowanie programu rewitalizacji

4. Realizacja programu rewitalizacji

5. Finalizacja

Podsumowanie

Część III Słownik – Wańkowicz W.


Tom 11 Monitorowanie rewitalizacji

1.  Wprowadzenie do problematyki tomu – Jarczewski W.

2. Audyt miejski  – Jarczewski W., Jeżak J.

3. Monitorowanie i ocena procesu rewitalizacji – Jarczewski W.

4. Wskaźniki do monitorowania i oceny procesu rewitalizacji – Jarczewski W.

Tom12 Przykłady rewitalizacji miast

1. Wprowadzenie – Muzioł-Węcławowicz A.

2. Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990–2008 – Kulpa-Jarocka G., Mliczyńska-Hajda D.

3. Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu – Czyżewska A.

4. Rewitalizacja śródmieścia Lublina – Kipta E.

5. Program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy – Borówek I.

6. Rewitalizacja najstarszej części Ustki – Poczobut J.

7. Procesy rewitalizacji w Radomiu – Thiel M., Zaniewska H.

8. Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Poznaniu – Podbrez L., Szwarc-Gosiewska N.

10. Program rewitalizacji w Częstochowie – Chudowska-Rączka D.

11. Program rewitalizacji w Łodzi – Kowalska E.

12. Metoda badania i oceny rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa – Mliczyńsk-Hajda D.

Zakres opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Dobre praktyki – Czyżewska A.


Podsumowanie projektu

Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju

 

{loadposition NC}